Az Adókonzulens Service Kft. (a továbbiakban Szolgáltató)

  Adatkezelési tájékoztatója és ügyfél hozzájáruló nyilatkozata

  1. 1.Az adatkezelő megnevezése:

  Adatkezelő: Adókonzulens Service Kft.

  Székhely: 6237 Kecel, Vasút utca 3.

  E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  Telefon: +36204338584

  Adatvédelmi tisztviselő: György Sándor (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

  1. 2.Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

  1. 1.Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban GDPR).
  2. 2.Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

  1. 3.A felhasználás során rögzített adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

  1. 1.A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
  Ügyfél neve
  Telefonszám
  E-mail cím

  1. 2.Az adatkezelés jogalapja

  Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

  1. 4.Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

  1. 1.A személyes adatokhoz kizárólag az adatfeldolgozó munkatársai férhetnek hozzá.

  1. 2.A szolgáltató a rögzített személyes adatokat a szolgáltató székhelyén (6237 Kecel, Vasút utca 3.) tárolja. A személyes adatok tárolásához a szolgáltató más vállalkozás szolgáltatását nem veszi igénybe, más adatfeldolgozót nem bíz meg. A szolgáltató megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférést a szolgáltató naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá.

  A Szolgáltató minden év bevallását, azaz május 31.-t követően, de legkésőbb az év vége előtt, a bevallást és az ezzel kapcsolatos könyvelési bizonylatokat a megbízó részére hiánytalanul átadja.

  1. 5.Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

  1. 1.A hozzáféréshez való jog

  Az ügyfél jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a szolgáltatótól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

  • a szolgáltató

  -         milyen személyes adatait;

  -         milyen jogalapon;

  -         milyen adatkezelési cél miatt;

  -         mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy

  • a szolgáltató kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
  • milyen forrásból származnak a személyes adatai

  A Szolgáltató adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolatkiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

  1. 2.A törléshez való jog

  Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a szolgáltatótól a személyes adatainak a törlését.

  1. 3.A titoktartáshoz való jog

  Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a szolgáltató a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

  1. 6.Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

  Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a szolgáltató a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

  • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.:5. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., honlap: ), vagy
  • az adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el.

                                                                                     ……………………………………………………

                                                                                                            ügyfél aláírása

  A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.